Maugstrup d. 9. april

 

 

Til alle foreninger i landdistrikterne i Vojens Kommune og andre interesserede.

 

 

Indbydelse til stiftende generalforsamling i

 

”Det fælles landsbyråd” for Vojens Kommune

 

Onsdag d. 21. april 2004 kl. 19.30 i Multirummet på Vedsted skole.

 

 

 

I indbydes hermed til stiftende generalforsamling i foreningen ”Det fælles landsbyråd”.

 

Alle der arbejder med foreningsliv, er interesseret i landdistriktspolitik og synes det her lyder spændende og væsentlig er velkommen. Vi håber I møder talrigt op.

 

Der har tidligere været afholdt 2 åbne møder, hvor landdistriktspolitik og landdistriktsudvikling er blevet drøftet, et i Simmersted nov. 2003 og et i Jegerup marts 2004. På det sidste møde blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde videre med at stifte en forening med det formål netop at arbejde med landdistriktsudvikling og -politik.

 

Arbejdet med at få etableret et fælles forum for arbejdet med landdistriktsudvikling er blevet yderligere aktualiseret og fremskyndet af, at Vojens kommune ønsker at formulere og vedtage en landdistriktspolitik inden en kommunalreform, således at landdistriktet kan gå styrket ind i en ny større kommune. Kommunen ønsker at dette arbejde skal starte allerede nu dette forår og afsluttes i løbet af efteråret. Vi har i arbejdsgruppen været inviteret til et opstartsmøde med politiker og forvaltning vedr. et kommissorium for det kommende arbejde med udformning af en kommunal landdistriktspolitik. Det ser rigtig spændende ud og der bliver brug for et diskussionsforum.

 

Derfor haster det med at få dannet en form for paraplyorganisation, der kan koordinere og varetage foreningernes og landdistrikternes interesse i samarbejdet med kommunen.

 

 

Dagsorden for den stiftende generalforsamling:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af stemmetæller
 4. Drøftelse og vedtagelse af vedtægter for foreningen ”Det fælles Landsbyråd”
 5. Fastsættelse af kontingent for foreninger og enkeltpersoner
  Arbejdsgruppen foreslå 200 kr. for foreninger og 50 kr. for enkeltpersoner
 6. Valg af
       Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter
       Revisorer og revisorsuppleant
 7. Orientering om og drøftelse at Vojens Kommunes oplæg til forløb om udarbejdelse og tidsplan vedrørende formulering af en landdistriktspolitik for Vojens Kommune
 8. Evt.

   

Der er brug for i alt 7 bestyrelsesmedlemmer. Det er væsentligt at der er god geografisk spredning blandt bestyrelsesmedlemmerne, så bestyrelsen repræsenterer så bredt som mulig. Så overvej hvem der har lyst og kan være en god repræsentant fra Jeres område – pladserne er helt åbne til et spændende arbejde.

 

Vi ønsker at invitere alle foreninger, store som små, i landdistriktet i Vojens Kommune til det stiftende møde. Men det er svært at have en komplet adresseliste, så vil I, der modtager indbydelsen hjælpe med at sikre, at invitationen gives videre til alle foreningerne, store som små; i Jeres lokalområde. Enkelt-personer er også velkomne.

 

Vi ser frem til en spændende aften og håber på et godt fremmøde, gerne flere fra hver forening, så vi får en bred opbakning.

Udkast til vedtægter for ”Det fælles landsbyråd” er vedlagt som bilag.

 

Tilmelding til:

 

Hanne Riedel   tlf. 7450 6319 e-mail: Hanne.Riedel@privat.tele.dk
Per Axelsen tlf. 7454 2309 e-mail: piax@mail.dk
Gerda Terp Christensen  tlf. 7487 1602  e-mail: Hedeagergaard@mail.tele.dk
Astrid Rønnow Fallesen tlf. 7450 4510   e-mail: Fallesen@privat.tele.dk
Solveig Kappel    tlf. 7450 6417  e-mail: Kappelskau@tdcadsl.dk

Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen