Udkast til

Vedtægter for Det fælles landsbyråd i Vojens Kommune

 

 

1.      Navn
Foreningens navn er ”Det fælles landsbyråd i Vojens Kommune”, og har hjemsted på formandens adresse.
 

2.      Formål
Det fælles landsbyråd har til formål at medvirke til at sikre en positiv udvikling af landdistrikterne i Vojens Kommune og til bevaring af den kultur og det miljø landsbysamfundene repræsentere, samt virke med folkeoplysning til gavn for lokalsamfundene, landsbyerne og landdistriktet.

Det fælles landsbyråd har til formål at styrke samarbejdet i og mellem landsbyerne gennem igangsætning og koordinering af projekter, og er bindeled til de lokale landsbyforeninger og Vojens kommune.

Det fælles landsbyråd skal give med- og modspil til de offentlige forvaltninger og påvirke de politiske beslutninger som har betydning for trivsel og udvikling i landdistriktet. Foreningen arbejder hen mod et formaliseret samarbejde med Vojens kommunen i et fælles forpligtigende råd.
 

3.      Medlemmer
Som medlem kan optages landsbyforeninger, veldefinerede grupper og institutioner samt enkeltpersoner, der kan tilslutte sig foreningens formål.

Kontingent fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling og betales helårlig forud.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med mindst 14. dages varsel til regnskabsårets udgang. Regnskabsåret følger kalenderåret (Dog det første år, fra datoen for den stiftende generalforsamling til 31. dec. 2004).
 

4.      Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned. Indkaldelse finder sted med mindst 1 måneds varsel ved annoncering, brev el. e-mail. Forslag, der ønskes behandlet, skal sendes skriftligt til formanden, således at denne har det i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Evt. indkomne forslag tilsendes medlemmerne pr. brev el. e-mail senest 1 uge før generalforsamlingen..

Generalforsamlingen er åben for alle. Stemmeberettiget med 1 stemme er alle foreninger, institutioner og andre grupper, der kan sidestilles med samme. Alle sager vedtages med almindeligt flertal.
 

5.      Dagsorden ved ordinær generalforsamling
Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal som et minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetæller
3) Formandens beretning
4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5) Indkomne forslag
6) Drøftelse af foreningens fremtidige arbejde
7) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for foreninger og enkeltpersoner
8) Valg af            
     Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter
     Revisorer og revisorsuppleant
9) Evt.
 

6.      Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der vælges direkte på den årlige general-forsamling. Bestyrelsen tilstræbes at repræsentere så bredt geografisk som muligt for landdistriktet i Vojens Kommune.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, 4 medlemmer er på valg i lige år og 3 i ulige år. (Dog vælges i alt syv medlemmer på den stiftende generalforsamling, heraf 3 medlemmer alene for en periode på 1 år). Genvalg kan finde sted.

Valgbar er repræsentanter for foreninger, institutioner eller veldefinerede grupper i Vojens Kommunes landdistrikt, der er medlem af det fælles landsbyråd.

Der vælges 2 suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, 1 i lige år og 1 i ulige år. Revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituere sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden under hensyn til disse vedtægter samt de retningslinier, der er givet på generalforsamlingen og på medlemsmøder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, herunder formand eller næstformand. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper, og kan supplere sin virksomhed med konsultativ bistand under hensyn til det af generalforsamlingen vedtagne budget.

Bestyrelsen kan samarbejde med andre foreninger, organisationer o. lign., der arbejder med samme målsætning.

Formanden eller en af denne bemyndiget kan udtale sig offentlig på foreningens vegne.
 

7.      Medlemsmøder
Bestyrelsen sammenkalder medlemmerne til medlemsmøder efter behov, dog mindst 2 gange om året. Medlemsmøderne er åbne og offentlige.

På medlemsmøder kan der drøftes alle spørgsmål, der ønskes sat på dagsorden af medlemmerne, dog under hensyn til foreningens formål.
 

8.      Ændringer af vedtægter
Ændringer af disse vedtægter kræver tilslutning af 2/3 af de afgivne stemmer på et lovligt indvarslet generalforsamlingen.
 

9.      Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 5 medlemmerne skriftligt fremsætter forslag herom med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes indenfor 14 dage efter at forslaget er fremkommet og kan varsles med minimum 8 dage.
 

10.  Opløsning af foreningen.
Opløsning af foreningen kræver ¾ af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende, lovligt indvarslede generalforsamlinger.

Ved foreningens opløsning afgør generalforsamlingen, hvorledes foreningens formue skal anvendes. Foreningens arkiv m.v. overlades til et lokalhistorisk arkiv.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling på Vedsted skole d. 21. april 2004.

 

Dirigent:

 

Bestyrelse: